Skip to main content

Změny v průběhu stavby - vícepráce 2

V průběhu dokončovacích a terénních prací bylo v březnu zjištěno, že technický stav pražců před budovou topírny je zcela nevyhovující a bude nutná oprava 4 kolejí mezi vraty výtopny a hranou točny a boční koleje u přístupové komunikace jako vícepráce ve výši 685 540 Kč. Projektant byl pověřen zpracováním dodatku PD „Výměna pražců před objektem topírny (dodatek PD č. 5)“ a příslušných výkresů. Změna byla schválena dodavatelem, projektantem i investorem. Zajištění víceprací proběhlo v rámci JŘbU „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš – vícepráce 02“. Předmětem tohoto Jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 a § 34 ZVZ byly dodatečné stavební práce Výměna pražců před objektem topírny. Před úpravou terénu a povrchu byla nutná oprava čtyř kolejí mezi vraty výtopny a hranou točny a boční koleje u přístupové komunikace (výměna pražců, upevňovacích vrtulí, sanace štěrkového lože, korekce GPK). Všechny koleje zasáhla dle projektu úprava terénu, kterého jsou koleje součástí - přechody před vraty výtopny, přístup do výtopny, povrch přístupové komunikace atd.).

Zadavatel zadal dodatečné stavební práce původnímu dodavateli v jednacím řízení bez uveřejnění na základě § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ, jehož výsledkem bylo dne 7. 4. 2016 uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě na plnění předmětu původní veřejné zakázky - Smlouvě o dílo „Zubačka - unikátní živé kulturní dědictví Jizerských hor a Krkonoš“ ze dne 17. 8. 2015.

Předmětné dodatečné stavební práce, jež zadavatel zadával v rámci tohoto zadávacího řízení, naplnily co do povahy, všechny podmínky pro užití jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7, písm. a) ZVZ. Potřeba realizovat výše popsané dodatečné stavební práce vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a zadavatel jednající s řádnou péči je nemohl předvídat. Nebylo tedy možné zahrnout je do zadávacích podmínek původní veřejné zakázky. Z charakteru a rozsahu dodatečných stavebních prací bylo zcela zřejmé, že je nemůže realizovat jiný dodavatel a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Dodavatelem je firma BREX, spol.s r.o., Hodkovická 135, Liberec XXIII-Doubí, 463 12 Liberec

Nerealizací předmětné části stavby by se vší pravděpodobností došlo k nerealizaci stavby jako celku. Navrhované řešení bylo zadavatelem zvoleno jako jediné možné, a to i s ohledem na hospodárnost navrhovaného řešení.

Celková cena víceprací dle dodatku č. 3: 685.540,- Kč bez DPH

Zadávací řízení (JŘbU) k vícepracem 02, vč. dodatku a písemné zprávy zadavatele bylo uveřejněno: https://ezakazky.grantikacs.cz/contract_display_294.html

Ve Věstníku veřejných zakázek byl uveřejněn formulář Oznámení o zadání zakázky: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/655407.

Dodatek č. 3 k původní smlouvě o dílo byl uveřejněn: https://ezakazky.grantikacs.cz/document_download_1804.html

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na plnění předmětu původní veřejné zakázky, který zahrnoval vícepráce ve výši 685 540,00Kč bez DPH a prodloužení závazného termínu splnění díla nejpozději do 30. 4. 2016 byl podepsán investorem i dodavatelem dne 7. 4. 2016.

Realizace víceprací měla vliv na prodloužení doby realizace stavby do 30. 4. 2016.

Dokumenty
Plná moc (PDF, 98 kB)
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (PDF, 787 kB)
Změnový líst č. 5, dodatek č. 5, rozpočet (PDF, 2,17MB)
Oznámení o zadání zakázky (PDF, 15,2 MB)
Písemná zpráva zadavatele (PDF, 215 kB)
Uveřejnění na profilu zadavatele (PDF, 770 kB)

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3264