Skip to main content

Kolaudace

Dne 27. 5. 2016 byla na Drážní úřad ČR odeslána Žádost o vydání kolaudačního souhladu, Drážní úřad ji obdržel 3. 6. 2016.

Pro kolaudační řízení byly manažerkou připraveny a zajištěny tyto dokumenty:
Předávací protokol mezi zhotovitelem a provozovatelem (vlastníkem)
Souhlasné stanovisko SŽDC, OŘ Hradec Králové
Revize elektro „D“ (certifikovaní revizní technici)
Průkaz způsobilosti UTZ na elektrické rozvody
Na koleje technicko - bezpečnostní zkouška + měření GPK
Závazné stanovisko k trvalému užívání od Měú Tanvald – ORKV – jakožto přenesené působnosti památkového ústavu
Závazné stanovisko k trvalému užívání od Hasičského záchranného sboru LK
Čestné prohlášení zhotovitele, že stavba byla podle PD, pokud nebyla podle PD, nutno doložit PD skutečného provedení stavby ověřenou autorizačním razítkem
Stavební deník
Prohlášení na veškerý nový použitý materiál stavby

Pro Průkaz způsobilosti UTZ bylo nutno zajistit kromě platných „déčkových“ výchozích revizí Protokol o technické prohlídce a zkoušce provedený právnickou osobou pověřenou Ministerstvem dopravy ČR (prováděl ing. Karel Košík s pověřením firmy Chládek a Tintěra). Zkouška zahrnovala speciální elektro-revizi a revizi hromosvodu dle ustanovení § 47, odst. 4, zákona 266/1994 Sb. O drahách a § 6 odst 7, Vyhlášky č.100/1995 Sb, ve znění pozdějších předpisů) a Protokol o měření intenzity umělého osvětlení dle ČSN 360011, číslo PMO 160621. Všechny předepsané doklady pro závěrečnou kontrolní prohlídku byly v požadovaném termínu manažerkou projektu zajištěny.

Závěrečná kontrolní prohlídka (kolaudace) proběhla dne 20. června 2016 v 11:00 hodin na místě předmětné stavby v Kořenově. Při závěrečné kontrolní prohlídce hotové stavby Drážní úřad nezjistil závady bránící bezpečnému užívání stavby nebo rozpor s § 119, odst. 2 stavebního zákona.

Dne 21. 6. 2016 tedy byl Drážním úřadem vystaven Kolaudační souhlas, který povolil užívání stavby dráhy „Rekonstrukce topírny Kořenov“ v Polubném.

Kolaudační souhlas DÚ (PDF, 956 kB)
Průkaz způsobilosti UTZ (PDF, 1,41 MB)

EEA Grants
Podpořeno grantem Islandu, Lichtenštejnska a Norska www.eeagrants.cz
Supported by grant from Iceland, Lichtenstein and Norway www.eeagrants.org

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3082